අධිකරණ

දිනය * චෝදක චූදිත මාතෘකාව
1 2020-09-14 කමල් වික්‍රමනායක මහනුවර අන්ධබුද්ධි මහනුවර වජිරබුද්ධි විනය ඉක්මවා තමා රහත් යැයි ප්‍රකාශ කිරීම
2 2020-09-05 අහංගම ගම්වාසීන්; දකුණු පලාත් මහානායක හිමිවරුන්, දේවදත්ත පරපුර; වෙනත් සංඝයා වහන්සේලා කුණු ධර්ම දේශක තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ඇතුළු පිරිස, පිටිදූවේ පකිස් බූරු පාර්ශවය චීවරධාරීන්ගේ ආගමික මධ්‍යස්ථානයට එරෙහිව අහංගම විරෝධතා
3 2020-08-29 සේපාල් අමරසිංහ මහතා පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා, සියම් නිකාය ''දේවදත්ත නිකායේ කහපාට ලෙඩ්ඩු...''
4 2020-08-13 චින්තක දිනේෂ් මහතා මඩිහේ සුගතසිරි සේවක මහතා, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය චිවරයක් දරාගෙන පවුල් ජිවිත විනාශ කරන පර බල්ලා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය පුජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි
5 2017-09-23 පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා, සියම් නිකාය අස්ගිරි මහානායක, දේවදත්ත පරපුර අස්ගිරි මහානායක හට සමන්ත බද්‍ර හිමි දුන් පිළිතුර