වෙබ් අඩවිය ගැන

මෙම වෙබ් අඩවිය පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ H. M. K. S. K. වික්‍රමනායක (කමල් වික්‍රමනායක) විසිනි. තැපෑලෙන් සම්බන්ධ වීමට නො. 41/1, රඹුක්කන පාර, මාවතගම, ශ්‍රී ලංකාව (No 41/1, Rambukkana Road, Mawathagama, Sri Lanka) යන ලිපිනය භාවිතා කළ හැක.

මෙම වෙබ් අඩවියේ අන් අය විසින් සකසන ලද වීඩියෝ, රෙකෝඩින්, රූප ආදිය ද පළ කෙරේ. අවශ්‍ය පරිදි ඒවායේ මූලාශ්‍ර පළ කෙරේ.