චිවරයක් දරාගෙන පවුල් ජිවිත විනාශ කරන පර බල්ලා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය පුජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි